0

Polityka prywatności

18.03.2023

POLITYKA PRYWATNOŚCI
A. Wprowadzenie

 1. Prywatność odwiedzających portal internetowy www.pashabiceps.pl jest bardzo ważna i
  dokładam wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robię z Twoimi
  danymi osobowymi.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas
  pierwszej wizyty na stronie www.pashabiceps.pl pozwala na korzystanie z plików cookie
  przy każdej kolejnej wizycie na stronie.
  B. Zbieranie danych osobowych
  Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
 3. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki
  oraz system operacyjny;
 4. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość
  wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 5. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas wypełniania formularza
  konttaktowego na witrynie internetowej: www.pashabiceps.pl;
 6. informacje wprowadzane podczas zapisywania się na wydarzenie na witrynie internetowej
  www.pashagamingcamp.com – na przykład: imię i nazwisko, telefon, miejscowość, kod
  pocztowy, województwo, kraj.
 7. informacje, które są generowane podczas korzystania z strony
  internetowej: www.pashabiceps.pl, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej
  korzystasz;
 8. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do mnie e-mailem, w tym
  treści komunikacyjne i metadane;
 9. wszelkie inne dane osobowe, które mi przesyłasz.
  C. Korzystanie z Twoich danych osobowych
  Dane osobowe przesłane za pośrednictwem strony internetowej www.pashabiceps.pl będą stosowane
  do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Mogę wykorzystywać
  Twoje dane osobowe do celu:
 10. administrowania stroną internetową i biznesem;
 11. personalizowania strony internetowej dla Ciebie;
 12. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej;
 13. realizacji i wysyłki możliwych zamówień zapisanych za pośrednictwem strony
  internetowej www.pashabiceps.pl;
 14. wysyłania do ciebie faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 15. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o użytkownikach (ale te osoby
  trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie
  tych informacji);
 16. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w
  związku z witryną www.pashabiceps.pl;
 17. zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
  Nie będę bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek
  innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.
  D. Ujawnianie danych osobowych
  Mogę ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim pracownikom agencji, obsługującego biura
  turystycznego, członkom kadry kierowniczej lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów
  określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Mogę ujawniać Twoje dane osobowe:
 18. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 19. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 20. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony moich praw (wliczając w to
  udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 21. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które
  sprzedaje (lub rozważa);
 22. wszelkim osobom, które wedle zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego
  właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej
  opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich
  danych osobowych.
  Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będę
  udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.
  E. Zachowywanie danych osobowych
 23. W Niniejszej Sekcji E określono zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które
  mają na celu zapewnienie przestrzegania zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i
  usuwania danych osobowych.
 24. Dane osobowe, które przetwarzam w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane
  dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 25. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji E zachowam dokumenty (w tym
  dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
 26. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 27. jeśli uważam, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się
  lub przyszłych postępowań sądowych;
 28. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony praw (wliczając w to
  udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania
  oszustwom).
  F. Bezpieczeństwo danych osobowych
 29. Podejmę zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania
  utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 30. Będę przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na bezpiecznych serwerach
  (chronionych hasłem i zaporą).
 31. Wszystkie dane osobowe przesyłane podczas rezerwacji online za pośrednictwem strony
  internetowej www.pashabiceps.pl będą chronione technologią szyfrowania SSL.
  G. Nowelizacje polityki prywatności
  Niniejsze zasady polityki prywatności mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w
  witrynie www.pashabiceps.pl ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby
  upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany zasadach polityki prywatności.
  H. Twoje prawa
  Użytkownik może zażądać udostępnienia lub usunięcia jego danych osobowych, które są
  przechowywane. Udostępnienie lub usunięcie danych osobowych wymaga kontaktu z administratorami
  strony, np. przez formularz kontaktowy (wymagana będzie weryfikacja tożsamości osoby zgłaszającej się
  w wyżej wymienionych celach).
  I. Strony internetowe osób trzecich
  Strona internetowa www.pashabiceps.pl zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz
  szczegółowe informacje na ich temat. Nie mam kontroli i nie ponoszę odpowiedzialności za politykę
  prywatności i praktyki osób trzecich.
  J. Aktualizacja informacji
  Proszę o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w
  których posiadaniu jestem.
  K. Ciasteczka (tzw. pliki cookies)
  Strona internetowa www.pashabiceps.pl korzysta z plików cookies. Plik cookie to plik zawierający
  identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki
  internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na
  serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony
  www.pashabiceps.pl znajdującej się na moim serwerze.
  Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą
  przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia,
  chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia. Natomiast sesyjny plik cookie wygasa z końcem
  sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają
  żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowuje na Twój temat,
  mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używam
  zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na stronie internetowej.
 32. Nazwy plików cookies, których używam na stronie internetowej, oraz cele, w których są
  wykorzystywane, są określone poniżej:
 33. używam Google Analytics na stronie internetowej, aby rozpoznać komputer,
  gdy użytkownik odwiedza witrynę www.pashabiceps.pl. Google Analytics
  śledzi działania użytkowników podczas przeglądania witryny. Stosuję pliki
  cookies w celu poprawienia użyteczności witryny (analiza jak użytkownicy
  korzystają z strony internetowej www.pashabiceps.pl).
 34. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookies. Zablokowanie
  wszystkich plików cookies może mieć negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu
  stron internetowych.
 35. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze. Usunięcie plików cookie może mieć
  negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.